خانه کلنگی فروشی در یوسف آباد سید جمالالدین495 متر

خانه کلنگی فروشی در یوسف آباد سید جمالالدین495 متر با بر خوب و عالی شمالی تخلیه مناسب ساخت و ساز,

خانه کلنگی فروشی در یوسف آباد سید جمالالدین495 متر

خانه کلنگی فروشی در یوسف آباد سید جمالالدین495 متر شمالی با بر خوب و عالی در یکی از فرعی های خیابان اصلی تخلیه با دو طبقه بنا مناسب ساخت و ساز

با آب و برق و گاز

واقع در تهران یوسف آباد خیابان سید جمال الدین

خرید فروش املاک در منطقه یوسف آباد

قیمت خرید خانه کلنگی در یوسف آباد

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر