فروش خانه کلنگی در یوسف آباد سید جمال 458 متر

فروش خانه کلنگی در یوسف آباد سید جمال 458 متر با بر 13ر شمالی بنای قدیمی دلزلس جواز 5 طبقه با آب و برق و گاز در تهران یوسف آباد شناسه ملک:1802, فروش خانه کلنگی در یوسف آباد,فروش خانه یوسف آباد,

فروش خانه کلنگی در یوسف آباد سید جمال 458 متر

فروش خانه کلنگی در یوسف آباد سید جمال 458 متر با بر 13ر شمالی بنای قدیمی د

لزلس جواز 5 طبقه با آب و برق و گاز

در تهران یوسف آباد

شناسه ملک:1802

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر