خانه کلنگی فروشی تهران قیطریه

فروشخانه کلنگی 85 متر قیطریه فروش 85 متر خانه کلنگی بر 9 گذر 8 متر قیطریه  خانه کلنگی در قیطریه با 13 متر تجاری  موقعیت جنوبی - جواز 5 طبقه -  85 متر خانه کلنگی در بهترین نق

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر