نزدیکترین ایستگاه مترو به یوسف آباد

با پارکینگ انباری آسانسور در 6 طبقه دو واحدی در طبقه اول واقع در یوسف آباد جهان آرا بین کردستان و جهان ارا نزدیکترین ایستگاه مترو به یوسف آباد در خیابان فاطمی ما بین میدان فاطمی و ولیعصر میباش

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر